Algemene voorwaarden

1. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden be­schouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. De aangestelde of medewerker van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem tegenover ons te verbinden.

2. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft, verbinden ons in geen geval en zijn slechts één maand geldig.

3. De leveringstermijnen die door ons worden gegeven zijn louter aanwijzend en houden in geen geval een resultaatsverbintenis in. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op annulering van een bestelling noch op enige schadevergoeding. Wij houden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke koopovereenkomsten uitmaken.

4. Iedere klacht dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de bestelbon of de verzendingsnota. Bij gebreke zullen zij beschouwd worden als zijnde onvoorwaardelijk aanvaard. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een bepaalde termijn rechtvaardigen.

5a. Al onze facturen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar, tenzij daaromtrent een uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst wordt gesloten.

5b. Zonder ingebrekestelling en van rechtswege zal het bedrag van de factuur die niet werd betaald op de vervaldag overeenkomstig art.5a van huidige algemene verkoopsvoorwaarden automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro.
Bovendien zal het volledige bedrag der onbetaalde schuld vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1,5 % per maand. In geval van een geaccepteerde wissel, behouden wij ons het recht voor om de onmiddellijke betaling van de verschuldigde som op te eisen.

6. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen kunnen onze verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van het factuurbedrag in hoofdsom, verhogingsbeding, intresten en kosten. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk bij aangetekend schrijven te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe ons in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, onze goederen terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten de lokalen binnen te treden en alle kosten te dragen van het wegnemen van onze goederen.

7. De betaling moeten geschieden op de maatschappelijke zetel te Heist op den Berg of alléén en uitsluitend bij de financiële instellingen die op de factuur worden vermeld.

8. Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn opdrachtgever en derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

9. Alle betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van huidige verkoopsovereenkomst zullen alléén en uitsluitend onder de bevoegdheid ressorteren van de Vrederechter van Heist-op-den-Berg en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

10. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. New Van Heukelom nv is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

11. HERROEPINGSRECHT

Download de PDF.

 "Bijlage van boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan NVH Van Heukelom bvba, Liersesteenweg 170 te 2220 Heist-op-den-Berg, info@nvh.be :

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*) ………………………………………………………………………………………………….. 

- Naam/Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………

- Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Datum …………………………………………… (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."